Postkasser og brevkasser
Postkasser er egentlig betegnelsen for Post Danmarks røde postkasser, som borgerne benytter til at aflevere deres post i.
Brevkasser er den korrekte betegnelse for de kasser, hvori postbudet leverer borgernes post.
De fleste af os bruger alligevel ordet postkasser om de private brevkasser, ikke mindst fordi brevkasser som bekendt også har en helt anden betydning.
I det følgende benytter vi dog ordet brevkasse for de "private postkasser" for at undgå misforståelser.

Slut med typegodkendelse
I en årrække frem til år 2000 havde Post Danmark retten til at typegodkende brevkasser i Danmark.
Der fandtes en hel klar testprocedure for typegodkendelsen, og havde brevkasserne de korrekte dimensioner og klarede de sig igennem de foreskrevne tests, kunne man placere en lille label på sit produkt, hvor der stod, at det var typegodkendt af Post Danmark.
Som nævnt ophørte den ordning i år 2000, hvilket efter sigende havde sammenhæng med Post Danmarks begyndende privatiseringsproces.
Man kan stadig se brevkasser med påskriften "Typegodkendt", men det er altså modeller fra før årtusindskiftet, som jo vitterlig lever op til de krav, man stillede til typegodkendelse dengang.

EN 13724 - den fælleseuropæiske standard for udformning af brevkasser
Nu skulle brevkasseproducenterne i stedet til at leve op til nogle internationale standarder.
EN 13724 blev betegnelsen for den fælleseuropæiske standard for udformning af brevkasser, som en gruppe af EU-lande i det daværende EU har implementeret i den nationale postlovgivning på forskelligt nivau. Danmark har implementeret EN 13724 som dansk standard, deraf navnet DS/EN 13724.
Enkelte af de lande, der har implementeret EN 13724 som national standard, har gjort det med forbehold for enkelte nationale regler (Belgien og Holland). Forbeholdene gælder både for Belgiens og Hollands vedkommende den tilladte monteringshøjden for brevkasseanlæg, hvor man vil beholde de eksisterende nationale regler, og for Hollands vedkommende tager man i tillæg forbehold for den europæiske standard for dimensionering af brevindkast, idet denne er i konflikt med en national regel for dette. 

DS/EN 13724 - en standard med paradokser
Danmark er ikke noteret for noget  forbehold, selv om man i bilag 1 til den danske postlov både nu og tidligere har haft divergerende nationale regler for både monteringshøjden for brevkasseanlæg og for dimensionering af brevindkast.
I Bilag 1 til bekendtgørelsen vedr. udforming af brevkasser kan man læse, at brevindkastet uanset altid skal være min. 35 mm højt, mens der i DS/EN 13724 står, at indkastet skal være min. 30 mm højt og max. 35 mm højt. Dette må vel betegnes som lidt af et paradoks? Men det bliver værre endnu, for når et brevindkast i en "stående" brevkasse, hvor postbunken står lodret, øges til 35 mm og derover, kan indholdet i brevkassen fjernes gennem indkastet. Det samme gælder i øvrigt for den type "liggende" brevkasser, som typisk bruges i brevkasseanlæg, idet bunden af brevkassen ligger meget tæt på brevindkastets underkant. Hvis forsendelserne kan fjernes gennem indkastet, så er det et eller andet sted svært at se, hvorfor brevkassen skal forsynes med lås.
Til de, der måtte være skeptiske i forhold til ovenstående påstand, kan en rask rundgang i nærmeste byggemarkeds afdeling for brevkasser bevæbnet med et målebånd og en hånd af gennemsnitlig størrelse anbefales.

Hvad sker der, hvis brevkassen ikke overholder kravene i DS/EN 13724?
Præcis hvordan man i Danmark har forpligtet sig til at følge EN 13724, ved formentlig kun de embedsmænd, der er specialiseret i den slags finurligheder, men i virkelighedens verden fungerer det sådan, at du i Danmark lovligt kan  købe, sælge og benytte hvilken som helst brevkasse, hverken køber eller sælger kriminaliseres, hvis brevkassen ikke lever op til de krav, der er skitseret i DS/EN 13724.
Det er i dag svært at finde en producent, der ikke bryster sig af, at firmaets produkter overholder kravene i DS/EN 13724. Der findes imidlertid ikke som tidligere, da Post Danmark typegodkendte brevkasserne, nogen instans, der efterprøver påstanden, og kunderne kender ikke indholdet af DS/EN 13724. 
En fagmand kan derimod med et halvt øje se, at kun en del af de postkasser, der findes på markedet i dag, lever op til DS/EN 13724. Dermed ikke være sagt, at disse brevkasser ikke er gode brevkasser, det kan de sagtens være, men de er altså ikke udformet i overensstemmelse med DS/EN 13724.
Der, hvor du kan komme i problemer med en "uautoriseret" brevkasse, er, hvis dit postbud en skønne dag vurderer, at din brevkasse ikke er sikker nok at aflevere den forsendelse, han står med i hånden, og som er adresseret til dig.

Budskabet i al den snak om DS/EN 13724 (Bilag1) skal angiveligt være, at hvis du har investeret i en brevkasse, der virkelig er udformet i henhold til DS/EN 13724, så skulle den situation, at postbudet ikke vil levere din forsendelse i din brevkasse, ikke kunne opstå, med mindre nogen da netop har vandaliseret din brevkasse eller du selv har fæstet din brevkassen så lemfældigt, at fremmede personer uden nævneværdig besvær kan fjerne postkassen. 
Det er sådan, vi har fået det forklaret ved henvendelse til Trafikstyrelsen

Hvilke krav stiller DS/EN til udformning af brevkasser?
DS/EN 13724 er et klenodie fra 2002, og ifølge oplysninger på Dansk Standards hjemmeside, er der da også nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave er, at komme med forslag til "opdatering" af DS/EN 13724.
Den fælles europæiske standard benævnes også ”Postale Tjenester – Åbninger i private postkasser og brevsprækker – Krav og testmetoder (DS/EN 13724)”. Af en eller anden grund har" fy-ordet" postkasser sneget sig ind her.
Som navnet antyder, handler den især om krav til  åbningerne i brevkasser og brevsprækker. Udgangspunktet for kravene er traditionelle brevkasser til brevpost med indkast fra fronten, men krav og testmetoder kan ikke umiddelbart anvendes til brevkasser, som er konstrueret på alternative måder.

Kravene og testmetoderne er, på samme måde som tidligere tiders krav til typegodkendelse, grundlæggene fornuftige nok, men de er i DS/EN 13724 formuleret og illustreret på en næsten komisk teknokratisk facon, og kravene har som nævnt kun relevans for helt traditionelle postkasser
EN 12724 findes på engelsk, tysk og fransk, mens DS/EN kun findes på engelsk. DS/EN kan købes hos Dansk Standard, den kan leveres elektronisk eller som trykt eksemplar til 360 kroner. Eftertryk er uden tilladelse er forbudt, hvilket er årsagen til, at vi ikke kan publicere DS/EN 13724 her.
Det virker pudsigt, at man fortæller danskerne, at brevkasser skal udformes i overensstemmelse med DS/EN 13724, når stort set ingen borgere i Danmark hverken har tilgang til standarden eller forudsætninger for at tolke bestemmelserne i den.

Hvordan kan forbrugeren afgøre, om brevkassen er OK?
Det er faktisk svært at forstå, hvordan man i Danmark slipper af sted med at fodre forbrugerne af med uforståelig snak om DS/EN 13724, som stort set ingen kender indholdet af, i stedet for at fortælle forbrugerne, præcis hvilke krav en brevkasse bør opfylde. 
De vigtigste krav til en brevkasse kunne ifølge Postopak egentlig koges ned til følgende:
  • at såvel brevkassen som brevkassens indkast skal være dimensioneret til at modtage forsendelser af den størrelse, der typisk  leveres i en brevkasse, uden af forsendelserne bøjes eller på anden måde skades
  • at forsendelserne ikke må kunne fjernes igen gennem indkastet
  • at indkastet ikke har skarpe kanter, der kan påføre postomdeleren arbejdsskader
  • at låsen og konstruktionen skal være passende stærk til at forhindre forsøg på simpelt opbrud
  • at der skal være et passende stort antal nøglevarianter (ikke særlig sikkert, hvis flere brevkasser har lås med samme nøglevariant) 
  • at forsendelserne ikke må udsættes for vandskade i brevkassen
  • at brevkassen har en tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse til at sikre brevkassen en rimelig levetid 
En del af disse krav vil forbrugeren selv kunne teste, om brevkassen lever op til, inden han skrider til indkøb af en ny brevkasse.
Hvis brevkassens korrosionsbeskyttelse og vandtæthed viser sig ikke at leve op til kravene, kan han bruge producentens garanti eller sin 2 års reklamationsfrist til at få udbedret problemerne eller få byttet produktet.
Hertil kunne det være i tråd med tidens trend, at man som forbruger satte nogle krav til produkternes bæredygtighed og selve produktionsprocessen.